Önnemo samfällighetsförening, Tullinge gård

Önnemo samfällighetsförening, Tullinge gård

I området finns 27 villor och 54 radhus. Husen är byggda på mitten av sjuttiotalet.
Husen är försörjda via kulvert för värme och tappvarmvatten.

Då läckor har förekommit och dessutom ökat, har beslut tagits för att ersätta befintligt system med en ny PEX-rörskulvert. Området bebos under entreprenaden, som är mycket barnrik, varför hänsyn och omtanke måste tas till barnens miljö och olycksrisk. Gång- och körvägar inom området skall vara framkomliga. Entrévägar får ej blockeras. Befintligt värmesystem och tappvarmvatten skall vara i drift under byggtiden. Inkoppling av nytt system med driftavbrott max 12 timmar.
 

MAXITHERM har levererat ca 4000 meter MAXITHERM® PEX-rörskulvert i enkel- och dubbelutförande. Alla dimensioner, från 22 mm t o m 110 mm. Då avsticken är dolda i marken, har tillbehören varit T-muff med press T-rör. Dessa används uteslutande vid dolt montage i marken. Denna kombination ger ett enkelt och snabbt montage. Press T-rören och presskopplingarna är 100 % säkra, odelbara och täta. Strypningen i kopplingen är minimal vilket ger ett fritt genomlopp.

 

MAXITHERM® PEX-rörskulvert är ett flexibelt system som kan kallförläggas utan hänsyn till expansion och levereras i långa skarvfria längder, vilket ger ett fåtal skarvar. Flexibiliteten ger rören stor böjlighet för att kringgå olika hinder såsom träd, planteringar och asfalteringar. Smala rörgravar där nästan inga behöver arbeta nere i ledningsgraven, vilket förenklar schaktarbetet och ledningsgraven kan snabbt återfyllas. Detta minimerar behovet av spont och broar för framkomligheten på vägarna inom området.

Sammantaget ger detta en bättre totalkostnad då kontinuiteten på arbetet blir hög.

MAXITHERM® PEX-rörskulvert